Thời gian và Địa điểm

2/12/2018 Chủ Nhật Tại cổng công Viên Thống nhất, đường Trần Nhân Tông, Hà Nội.

December 02 2018, Sunday, the Reunification Park, Tran Nhan Tong, Ha Noi

Sharing is caring!